AOB Auditors

Auditors

Auditoria

Auditoria

La Llei de Auditoria de Comptes (LAC) i el seu Reglament defineixen la auditoria com «L'activitat consistent en la revisió i verificació de les comptes anuals , així com d'altres estats financers o documents comptables, elaborats d'acord al marc normatiu d'informació financera que resulti d'aplicació, sempre que aquella tingui per objecte l'emissió d'un informe sobre la fiabilitat de les documents que pot tenir efectes davant tercers. »(Article 1.2).

El Reglament puntualitza que serà realitzada per persona qualificada i independent, utilitzant tècniques de revisió i verificació idònies. La pròpia LAC amplia el contingut genèric anterior, en dir que «[...] la auditoria de comptes anuals consistirà a verificar i dictaminar si els comptes expressen la imatge fidel del patrimoni i, de la situació financera i dels resultats de l'empresa auditada, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que li sigui aplicable; també comprendrà, si escau, la verificació de la concordança de l'informe de gestió amb els comptes. »(Article 1.3).

L'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), 2 a la introducció a les normes d'auditoria , es pronuncia en els següents termes: «L'objectiu de la auditoria de comptes anuals d'una entitat, considerada en el seu conjunt, és la emissió d'un informe dirigit a posar de manifest una opinió tècnica sobre si els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera d'aquesta entitat així com el resultat de les seves operacions en el període examinat, de conformitat amb principis i normes de comptabilitat generalment acceptats. Els procediments de auditoria es dissenyen perquè l'auditor de comptes pugui aconseguir l'objectiu exposat anteriorment i no necessàriament per detectar errors o irregularitats de tot tipus i import que s'hagin pogut cometre ».

Resumint les idees de l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya (ICJCE), es pot definir la auditoria com la investigació i avaluació independent de la informació continguda en els estats comptables, amb l'expressió d'una opinió sobre els mateixos a la qual s'ha arribat aplicant normes i procediments acceptats. De la mateixa manera, el Registre d'Economistes Auditors (REA) ve a dir que la auditoria és l'expressió d'una opinió sobre si uns estats financers representen adequadament la situació financera i patrimonial.

Com es pot observar, en totes les exposicions hi ha elements comuns.

Dels conceptes legals es desprenen algunes característiques bàsiques de l'auditoria:

  1. És una activitat desenvolupada per persona qualificada i independent, és a dir, amb una titulació acadèmica, experiència professional i competència, i amb presumpció d'independència de criteri en virtut de les normes vigents, sense interessos o influències que menyscabin l'objectivitat.
  2. Per realitzar s'utilitzen tècniques de revisió i verificació idònies, amb elles es planifica el treball d'auditoria i s'estableixen programes i procediments documentats tant en els Papers de Treball com en els arxius corresponents (temporal i permanent).
  3. Consisteix en l'examen dels comptes que han d'expressar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera, així com el resultat de les operacions i el sistema de control intern: l'auditor comprova la raonabilitat de la informació comptable en els aspectes significatius determinats pel principi d'importància relativa. El control intern analitza que es compleixin les directrius de la direcció, la protecció d'actius i l'absència d'errors i frau.
  4. S'ha de fer de conformitat amb principis i normes de comptabilitat generalment acceptats. A Espanya aquests principis es recullen en el Codi de Comerç, la Llei de Societats Anònimes (LSA), el PGC i les normes de l'ICAC. Davant fets per als quals no existeix legislació, s'aplicaran normes nacionals o internacionals emeses per organitzacions competents en la matèria, que no vagin en contra de la normativa específica.
  5. Tot això té per objecte l'emissió d'un informe que tingui efectes davant tercers. L'opinió de l'auditor es pronuncia sobre la raonabilitat dels estats financers (balanç, compte de pèrdues i guanys, i memòria) i es basa en la seva anàlisi, seguint els principis i les normes de comptabilitat generalment acceptats.

Busqui el seu despatx d'auditoria més proper en la nostra secció de oficines.

A continuació mostrem els auditors que disposem en l'actualitat en AOB auditors:

Troba els millors auditors a la teva Localitat

Auditors | Auditors Alacant | Auditors Barcelona | Auditors Bilbao | Auditors Cádiz | Auditors Canarias | Auditors Galicia | Auditors Granada | Auditors Lleida | Auditors Madrid | Auditors Mallorca | Auditors Murcia | Auditors Oviedo | Auditors Sevilla | Auditors Tarragona | Auditors Valencia | Auditors Valladolid | Auditors Saragossa

Informes d'Auditoria de Comptes Anuals

A AOB auditors confeccionem molts informes d'auditoria de comptes anuals per empreses mitjanes, som auditors inscrits al ROAC, a l'ICAC, auditors nacionals ...

Llegir més...

Auditoria de Fundacions i Associacions

Després de complir amb els requisits, algunes fundacions estan obligades a auditar-se, AOB auditors disposa d'un departament amb 5 auditors ROAC...

Llegir més...

Informe de justificació subvencions

Els nostres auditors tenen mes de 10 anys d'experiència en la realització d'informes d'auditoria de justificació de subvencions i/o ajuts que concedeixen els organismes públics ...

Llegir més...

Ampliació i reducció de capital

Realitzem informes d'ampliació o reducció de capital segons l'actual llei de societats de capital. Com auditors disposem d'un equip especialitzat en aquests informes ...

Llegir més...

Informes Pericials econòmics

Comptem amb un equip del millors perits economistes especialitzats en la confecció d'informes pericials de caràcter econòmic, per procediments d'investigació financera ...

Llegir més...

AOB Auditors és membre de:

Auditors
especialitzats:

Com auditors independents, inscrits al ROAC, estem especialitzats en auditories de petites i mitjanes empreses de diversos sectors. Som una firma nacional amb auditors a tot Espanya i amb presència significativa Barcelona.

Auditors
amb experiència:

AOB Auditors és una firma composta per un equip d'auditors especialitzats, amb més de 6 anys d'experiència que ens permet realitzar un procés de selecció de l'auditor més adequat i amb més experiència en el treball a realitzar.

Auditors amb
visió Internacional:

Conscients de l'importància d'una bona expansió internacional, AOB Auditors disposa d'un gran departament internacional en col·laboració amb ETL Internacional, amb de més de 700 despatxos a nivell europeu per satisfer les necessitats dels nostres clients.

banda roja izquierda

"AOB AUDITORES només fem treballs d'auditoria."

banda roja derecha

Blog

Faqs

News

Social

Blog d'Auditoria

Articles d'auditoria, notícies per auditors, informes d'auditoria, recursos i actualitats.

Llegir Blog »

Preguntes més freqüents

Resolem els seus dubtes sobre l'auditoria. Li donem respostes professionals a les prinicipals qüestions que els nostres clients ens plantegen.

Preguntes »

L'Actualitat de AOB

AOB Auditors és una empresa dinàmica, implicada en el sector, oferint conferències i seminaris sobre auditoria. Estigui informat i segueix la nostre actualitat.

* Introdueix el Correu electrònic

Conecta amb AOB Auditores

Estem presents a les xarxes socials, donem respostes, enllaços d'interès i material educatiu. Segueix-nos!