Pròrroga anual per computar pèrdues de valor

 • Pròrroga anual per computar pèrdues de valor

  En el BOE del 23 de febrer de 2013, va sortir publicat el: “Reial decret-llei 3/2013, de 22 de febrer, pel qual es modifica el règim de les taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i el sistema d’assistència jurídica gratuïta”.

  En aquest RDL, a través de la seva disposició final tercera s’aprova la modificació del RDL 10/2008, de 12 de desembre, pel qual es prorroga durant 12 mesos més el decret llei per no computar les pèrdues de valor per la depreciació d’actius.

   

  A continuació reproduïm el text d’aquesta disposició:

  Disposició final tercera. Modificació del Reial decret-llei 10/2008, de 12 de desembre, pel qual s’adopten mesures financeres per a la millora de la liquiditat de les petites i mitges empreses, i altres mesures econòmiques complementàries.

  La disposició addicional única queda redactada en els següents termes:

  «1. Únicament als efectes de la determinació de les pèrdues per a la reducció obligatòria de capital regulada en l’article 327 del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i per a la dissolució prevista en l’article 363.1.i) del citat text refós, així com respecte del compliment del pressupost objectiu del concurs contemplat en l’article 2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, no es computaran les pèrdues per deterioració reconegudes en els comptes anuals, derivades de l’Immobilitzat Material, les Inversions Immobiliàries i les Existències.

  2. El que es disposa en l’apartat anterior únicament serà d’aplicació excepcional en els exercicis socials que i tanquin l’any 2013.»

  Juan Bermúdez Clavería

  Juan Bermúdez Clavería

  Auditor de Cuentas at AOB Auditores
  Auditor de Cuentas Anuales socio de la firma AOB Auditores especializado en la auditoria de empresas pequeñas y medianas. Apasionado de la auditoria, contabilidad y fiscalidad nacional e internacional.Perito economista colaborador de abogados.
  Juan Bermúdez Clavería
  Compartir...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestBuffer this pageEmail this to someone

  Comments are closed.