AOB Auditors

Auditoria del sector públic

Informes d'auditoria per administracions públiques

Auditors Sector Públic

Tota la normativa sobre aquest tema la podrà trobar en la pàgina oficial de la intervenció general de l'estat.

Aquest tipus de treballs d'auditoria del sector públic anirà dirigida bàsicament a:

 • Als programes, procediments, activitats i serveis dels diferents ministeris.
 • Als Organismes Autònoms.
 • A la Seguretat Social: Entitats Gestores, Serveis Comuns i Entitats Col·laboradores.
 • A les societats i altres ens públics estatals qualsevol que sigui la seva denominació i forma jurídica.
 • A les societats mercantils, empreses, entitats i particulars per raó de la subvencions, crèdits i avals i altres ajudes de l'Estat o dels seus Organismes Autònoms, d'una altra manera concedides amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, a fons de les Comunitats Europees, així com a les entitats col·laboradores que participin en el procediment per a la seva concessió i gestió.
 • A les auditories realitzades per la IGAE dels fons de la Unió Europea, d'acord amb la normativa comunitària i les directrius dels òrgans de control de la Unió

L'informe de l'auditor contindrà:

 1. Títol de l'informe i identificació de les persones, entitats o òrgans auditats i la d'aquells als quals va dirigit l'informe.
 2. Competència i raons del control financer.
 3. Objectius, limitacions i abast del treball desenvolupat.
 4. Declaració que el treball ha estat realitzat d'acord amb les normes tècniques d'auditoria establertes.
 5. Els resultats de l'auditoria i, quan siguin aplicables, les conclusions obtingudes.
 6. L'abast de l'auditoria sobre la verificació dels controls interns i indicació de qualsevol debilitat significativa detectada en ells al llarg del procés.
 7. Si escau, recomanacions per introduir millores que ajudin a corregir les àrees problemàtiques o les debilitats detectades.
 8. Esment exprés del grau d'observança de la legislació aplicable d'acord amb l'objecte de l'auditoria.
 9. Descripció dels assoliments més notables aconseguits per l'entitat auditada, particularment quan les millores de gestió en un àrea puguin ser aplicables en qualsevol altra.
 10. Indicació de les possibles conseqüències negatives que puguin derivar-se de no corregir les deficiències assenyalades.
 11. Identificació de totes aquelles qüestions que poguessin requerir un estudi més ampli i precís, a l'efecte de ser tingudes en compte en la planificació de futures auditories.
 12. Referencia a les informacions rellevants excloses de l'informe per la seva confidencialitat i que hauran de figurar en un informe separat.
 13. Les al·legacions que hagin fet els responsables de l'entitat, programa o activitat auditada respecte als resultats, conclusions, recomanacions i accions correctores plantejades.
 14. Limitacions oposades en l'aplicació de les normes i procediments d'auditoria.

En AOB auditors som experts Auditors del Sector Públic

Informes d'Auditoria de Comptes Anuals

A AOB auditors confeccionem molts informes d'auditoria de comptes anuals per empreses mitjanes, som auditors inscrits al ROAC, a l'ICAC, auditors nacionals ...

Llegir més...

Auditoria de Fundacions i Associacions

Després de complir amb els requisits, algunes fundacions estan obligades a auditar-se, AOB auditors disposa d'un departament amb 5 auditors ROAC...

Llegir més...

Informe de justificació subvencions

Els nostres auditors tenen mes de 10 anys d'experiència en la realització d'informes d'auditoria de justificació de subvencions i/o ajuts que concedeixen els organismes públics ...

Llegir més...

Ampliació i reducció de capital

Realitzem informes d'ampliació o reducció de capital segons l'actual llei de societats de capital. Com auditors disposem d'un equip especialitzat en aquests informes ...

Llegir més...

Informes Pericials econòmics

Comptem amb un equip del millors perits economistes especialitzats en la confecció d'informes pericials de caràcter econòmic, per procediments d'investigació financera ...

Llegir més...

AOB Auditors és membre de:

Col-laboradors | AOB Auditors

Auditors
especialitzats:

Com auditors independents, inscrits al ROAC, estem especialitzats en auditories de petites i mitjanes empreses de diversos sectors. Som una firma nacional amb auditors a tot Espanya i amb presència significativa Barcelona.

Auditors
amb experiència:

AOB Auditors és una firma composta per un equip d'auditors especialitzats, amb més de 6 anys d'experiència que ens permet realitzar un procés de selecció de l'auditor més adequat i amb més experiència en el treball a realitzar.

Auditors amb
visió Internacional:

Conscients de l'importància d'una bona expansió internacional, AOB Auditors disposa d'un gran departament internacional en col·laboració amb ETL Internacional, amb de més de 700 despatxos a nivell europeu per satisfer les necessitats dels nostres clients.

banda roja izquierda

"AOB AUDITORES només fem treballs d'auditoria."

banda roja derecha

Blog

Faqs

News

Social

Blog d'Auditoria

Articles d'auditoria, notícies per auditors, informes d'auditoria, recursos i actualitats.

Llegir Blog »

Preguntes més freqüents

Resolem els seus dubtes sobre l'auditoria. Li donem respostes professionals a les prinicipals qüestions que els nostres clients ens plantegen.

Preguntes »

L'Actualitat de AOB

AOB Auditors és una empresa dinàmica, implicada en el sector, oferint conferències i seminaris sobre auditoria. Estigui informat i segueix la nostre actualitat.

* Introdueix el Correu electrònic

Conecta amb AOB Auditores

Estem presents a les xarxes socials, donem respostes, enllaços d'interès i material educatiu. Segueix-nos!