AOB Auditors

Patrimoni Efectes Comptables i Mercantils

Efectes sobre el Patrimoni Net

Efectes sobre el Patrimoni Net

Definició de patrimoni net a efectes comptables i mercantils

Probablement, aquesta sigui la pregunta que més vegades m'han plantejat els meus amics advocats de l'edifici Finança, just davant del col·legi d'Advocats de Barcelona. Per donar una resposta sobre aquest tema anem a començar a recordar el que diu el Pla General de Comptabilitat espanyol en vigor: El Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat estableix en la seva part dedicada al Marc conceptual de la comptabilitat, apartat 4º, Elements dels comptes anuals, especifica que els elements que es registren el balanç són:

  • Actius: béns, drets i altres recursos controlats econòmicament per l'empresa, resultants de successos passats, dels quals és probable que l'empresa obtingui beneficis econòmics en el futur.
  • Passius: obligacions actuals sorgides com a conseqüència de successos passats, l'extinció dels quals espera desprendre's de recursos que puguin produir beneficis econòmics. A aquests efectes, s'entenen incloses les provisions.
  • Patrimoni net: constitueix la part residual dels actius de l'empresa, una vegada deduïts tots els seus passius. Inclou les aportacions realitzades, ja sigui en el moment de la seva constitució o en altres posteriors, pels seus socis o propietaris, que no tinguin la consideració de passius, així com els resultats acumulats o altres variacions que li afectin.
  • Actius: béns, drets i altres recursos controlats econòmicament per l'empresa, resultants de successos passats, dels quals és probable que l'empresa obtingui beneficis econòmics en el futur.
  • Passius: obligacions actuals sorgides com a conseqüència de successos passats, l'extinció dels quals és probable que doni lloc a una disminució de recursos que puguin produir beneficis econòmics. A aquests efectes, s'entenen incloses les provisions.
  • Patrimoni net: constitueix la part residual dels actius de l'empresa, una vegada deduïts tots els seus passius. Inclou les aportacions realitzades, ja sigui en el moment de la seva constitució o en altres posteriors, pels seus socis o propietaris, que no tinguin la consideració de passius, així com els resultats acumulats o altres variacions que li afectin.

A l'efecte de la distribució de beneficis, de la reducció obligatòria de capital social i de la dissolució obligatòria per pèrdues d'acord amb el que es disposa en la regulació legal de les societats anònimes i societats de responsabilitat limitada, es considerarà patrimoni net l'import que es qualifiqui com a tal conforme als criteris per confeccionar els comptes anuals, incrementat en l'import del capital social subscrit no exigit, així com en l'import del nominal i de les cosines d'emissió o assumpció del capital social subscrit que estigui registrat comptablement com a passiu. També als citats efectes, els ajustos per canvis de valor originats en operacions de cobertura de fluxos d'efectiu pendents d'imputar al compte de pèrdues i guanys no es consideraran patrimoni net.

Tenint en compte que l'emissió Pla General de Comptabilitat va venir precedida per la reforma mercantil en matèria comptable amb un fidel seguiment de la normativa europea de l'harmonització comptable, es pot observar que no hi ha diferències entre els conceptes que componen el patrimoni net a afectes comptables i mercantils. Com s'observa la normativa mercantil, com no podia ser d'una altra forma, incorpora els supòsits de: Distribució de beneficis, De la reducció obligació de capital social, i de la dissolució obligatòria per pèrdues, però sempre partint de la base de l'establert en la normativa comptable, incorporant en aquests uns conceptes en la configuració del patrimoni net que en les circumstàncies en què es produeixin hauran de lluir en els comptes anuals que es formulin.

Informes d'Auditoria de Comptes Anuals

A AOB auditors confeccionem molts informes d'auditoria de comptes anuals per empreses mitjanes, som auditors inscrits al ROAC, a l'ICAC, auditors nacionals ...

Llegir més...

Auditoria de Fundacions i Associacions

Després de complir amb els requisits, algunes fundacions estan obligades a auditar-se, AOB auditors disposa d'un departament amb 5 auditors ROAC...

Llegir més...

Informe de justificació subvencions

Els nostres auditors tenen mes de 10 anys d'experiència en la realització d'informes d'auditoria de justificació de subvencions i/o ajuts que concedeixen els organismes públics ...

Llegir més...

Ampliació i reducció de capital

Realitzem informes d'ampliació o reducció de capital segons l'actual llei de societats de capital. Com auditors disposem d'un equip especialitzat en aquests informes ...

Llegir més...

Informes Pericials econòmics

Comptem amb un equip del millors perits economistes especialitzats en la confecció d'informes pericials de caràcter econòmic, per procediments d'investigació financera ...

Llegir més...

AOB Auditors és membre de:

Auditors
especialitzats:

Com auditors independents, inscrits al ROAC, estem especialitzats en auditories de petites i mitjanes empreses de diversos sectors. Som una firma nacional amb auditors a tot Espanya i amb presència significativa Barcelona.

Auditors
amb experiència:

AOB Auditors és una firma composta per un equip d'auditors especialitzats, amb més de 6 anys d'experiència que ens permet realitzar un procés de selecció de l'auditor més adequat i amb més experiència en el treball a realitzar.

Auditors amb
visió Internacional:

Conscients de l'importància d'una bona expansió internacional, AOB Auditors disposa d'un gran departament internacional en col·laboració amb ETL Internacional, amb de més de 700 despatxos a nivell europeu per satisfer les necessitats dels nostres clients.

banda roja izquierda

"AOB AUDITORES només fem treballs d'auditoria."

banda roja derecha

Blog

Faqs

News

Social

Blog d'Auditoria

Articles d'auditoria, notícies per auditors, informes d'auditoria, recursos i actualitats.

Llegir Blog »

Preguntes més freqüents

Resolem els seus dubtes sobre l'auditoria. Li donem respostes professionals a les prinicipals qüestions que els nostres clients ens plantegen.

Preguntes »

L'Actualitat de AOB

AOB Auditors és una empresa dinàmica, implicada en el sector, oferint conferències i seminaris sobre auditoria. Estigui informat i segueix la nostre actualitat.

* Introdueix el Correu electrònic

Conecta amb AOB Auditores

Estem presents a les xarxes socials, donem respostes, enllaços d'interès i material educatiu. Segueix-nos!