DEMANI PRESSUPOST

Auditoria de Comptes de Cooperatives

AOB Auditors, no només auditem comptes de societats limitades i societats anònimes, sinó comptem amb un nodrit grup de clients que, tractant-se de cooperatives, confien en els nostres auditors per l’auditoria dels seus comptes anuals. qual a continuació donem resposta a les prinicipals qüestions que es plantegen en relació a l’obligatorietat o no de la designació d’un auditor de comptes per a les cooperatives. Cas que tingui qualsevol dubte, recordeu que estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que precisi.

1. – Què cooperatives estan obligades a presentar comptes anuals auditats i qui pot sol·licitar?

La llei és clara en aquest aspecte:

Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives d’Ambito Nacional

Article 62. Auditoria de comptes.

  1. Les societats cooperatives estan obligades a auditar els seus comptes anuals i l’informe de gestió en la forma i en els supòsits previstos en la Llei d’auditoria de comptes i les seves normes de desplegament o per qualsevol altra norma legal d’aplicació, així com quan ho estableixin els Estatuts o ho acordi l’Assemblea General.
  2. Si la cooperativa no està obligada a auditar els seus comptes anuals, el 5% dels socis pot sol · licitar del Registre de societats cooperatives que, amb càrrec a la societat, nomeni un auditor de comptes perquè efectuï la revisió dels comptes anuals d’un determinat exercici , sempre que no hagin transcorregut tres mesos a comptar de la data de tancament de l’exercici.
  3. La designació dels auditors de comptes correspon a l’Assemblea General i haurà de realitzar-se abans que finalitzi l’exercici a auditar. El nomenament dels auditors s’ha de fer per un període de temps determinat que no pot ser inferior a tres anys ni superior a nou a comptar de la data en què s’iniciï el primer exercici a auditar, i poden ser reelegits per l’Assemblea General anualment un cop hagi finalitzat el període inicial. No obstant això, quan l’Assemblea General no hagi nomenat oportunament els auditors, o en el supòsit de falta d’acceptació, renúncia o altres que determinin la impossibilitat que l’auditor nomenat porti a terme la seva comesa, el Consell Rector i els restants legitimats per sol · licitar l’auditoria poden demanar al Registre de Cooperatives que nomeni un auditor perquè efectuï la revisió dels comptes anuals d’un determinat exercici.
  4. Una vegada nomenat l’auditor, no es podrà procedir a la revocació del seu nomenament, tret de causa justa.

Llei de cooperatives de Catalunya 18/2002: Article 72 Dipòsit dels comptes anuals.

Les cooperatives, llurs federacions i les confederacions de cooperatives de Catalunya han de dipositar en el Registre de Cooperatives, dins els dos mesos següents a la data en què hagin estat aprovats per l’assemblea general, els comptes anuals auditats i el corresponent informe d’auditoria . La cooperativa que no estigui obligada a fer auditar els comptes i que no hagi acordat el contrari ha d’aportar els comptes anuals amb l’informe de la intervenció de comptes.

2. – Que pot passar si estant la cooperativa obligada, no audita els comptes?

Article 135. Infraccions:

2. Són infraccions greus:

– No dipositar els comptes anuals i les auditories, d’acord amb el que disposa l’article 72, en els termes que estableix la legislació corresponent.
3. Són infraccions molt greus:

– Incomplir l’obligació de sotmetre els comptes de l’exercici a verificació mitjançant una auditoria externa, si ho estableixen aquesta Llei o els estatuts socials, ho acorda l’assemblea general o el consell rector o ho sol · licita, com a mínim, el 15% dels socis de la cooperativa

3. – Necessita més informació respecte a si la seva cooperativa està obligada a auditar els comptes anuals?

Si continua tenint dubtes respecte a si la seva cooperativa està obligada a presentar o no comptes anuals auditats, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic clientesaob@etl.es o mitjançant el nostre formulari de contacte. Estarem encantats de poder aclarir i solucionar qualsevol dubte que se l’hagi plantejat.

Serveis d'AOB Auditores

Auditoria de Cuentas anuales en Barcelona y Madrid
INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

A AOB auditors confeccionem molts informes d’auditoria de comptes anuals per empreses mitjanes, som auditors inscrits al ROAC, a l’ICAC, auditors nacionals …

Llegir més

Auditoría de Fundaciones y Asociaciones
AUDITORIA DE FUNDACIONS I ASOCIACIONS

Després de complir amb els requisits, algunes fundacions estan obligades a auditar-se, AOB auditors disposa d’un departament amb 5 auditors ROAC…

Llegir més

Auditoria de Subvenciones
INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS

Els nostres auditors tenen mes de 10 anys d’experiència en la realització d’informes d’auditoria de justificació de subvencions i/o ajuts que concedeixen els organismes públics …

Llegir més

Ampliación y Reducción de Capital
AMPLIACIÓ I REDUCCIÓ DE CAPITAL

Realitzem informes d’ampliació o reducció de capital segons l’actual llei de societats de capital. Com auditors disposem d’un equip especialitzat en aquests informes …

Llegir més

Informes Periciales Ecónomicos
INFORMES PERICIALS ECONÒMICS

Comptem amb un equip del millors perits economistes especialitzats en la confecció d’informes pericials de caràcter econòmic, per procediments d’investigació financera …

Llegir més

Auditoría Due Diligence
INFORME AUDITORIA DUE DILIGENCE

La Due Diligence financera té com a objectiu determinar i avaluar la situació econòmica financera i patrimonial de l’entitat objecte de revisió en un procés de compravenda d’empreses…

Leer más

Empresa d'Auditoria | Auditors de Comptes

AOB Auditors es una firma independent d'auditoria de comptes de caràcter nacional amb més de 25 anys d'experiència, amb 10 auditors de comptes al seu servei a les nostres oficines de Barcelona, auditors amb una visió internacional, i amb auditors especialitzats en la confecció de comptes per petites i mitjanes empreses. AOB Auditors només fem informes d'auditoria, auditors al servei de les empreses.

AOB Auditors es membre de:

censores-jurados Auditoria Cooperatives
icac Auditoria Cooperatives
apptcb Auditoria Cooperatives
aedaf Auditoria Cooperatives
economistas Auditoria Cooperatives
etlglobalespana Auditoria Cooperatives

"AOB AUDITORES només fem treballs d'auditoria."

Auditors Especialitzats

Com auditors independents, inscrits al ROAC, estem especialitzats en auditories de petites i mitjanes empreses de diversos sectors. Som una firma nacional amb auditors a tot Espanya i amb presència significativa Barcelona.

Auditors amb Experiencia

AOB Auditors és una firma composta per un equip d’auditors especialitzats, amb més de 6 anys d’experiència que ens permet realitzar un procés de selecció de l’auditor més adequat i amb més experiència en el treball a realitzar.

Auditors amb Visió Internacional

Conscients de l’importància d’una bona expansió internacional, AOB Auditors disposa d’un gran departament internacional en col·laboració amb ETL Internacional, amb de més de 700 despatxos a nivell europeu per satisfer les necessitats dels nostres clients.

L'ACTUALITAT DE AOB

AOB Auditors és una empresa dinàmica, implicada en el sector, oferint conferències i seminaris sobre auditoria. Estigui informat i segueix la nostre actualitat.

BLOG D'AUDITORiA

Notícies sobre l’actualitat del món de l’auditoria, novetats en informes d’auditoria per a subvencions…

TERMES D'AUDITORIA

Resolem els seus dubtes sobre l’auditoria. Li donem respostes professionals a les prinicipals qüestions que els nostres clients ens plantegen.

CONTACTA AMB AOB AUDITORS

Si necessites un informe d’auditoria o tens algun dubte no tardes més a contactar-nos.

SEGUEIX-NOS EN XARXES SOCIALS

Estem presents a les xarxes socials, donem respostes, enllaços d’interès i material educatiu. Segueix-nos!

Youtube AOB Auditores de Cuentas en Barcelona y Madridtwitter-aobauditores Auditoria Cooperativesfacebook-aobauditores Auditoria Cooperativeslinkedin-aobauditores Auditoria Cooperatives