Pròrroga anual per computar pèrdues de valor

En el BOE del 23 de febrer de 2013, va sortir publicat el: “Reial decret-llei 3/2013, de 22 de febrer, pel qual es modifica el règim de les taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i el sistema d’assistència jurídica gratuïta”.

En aquest RDL, a través de la seva disposició final tercera s’aprova la modificació del RDL 10/2008, de 12 de desembre, pel qual es prorroga durant 12 mesos més el decret llei per no computar les pèrdues de valor per la depreciació d’actius.

A continuació reproduïm el text d’aquesta disposició:

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret-llei 10/2008, de 12 de desembre, pel qual s’adopten mesures financeres per a la millora de la liquiditat de les petites i mitges empreses, i altres mesures econòmiques complementàries.

La disposició addicional única queda redactada en els següents termes:

«1. Únicament als efectes de la determinació de les pèrdues per a la reducció obligatòria de capital regulada en l’article 327 del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i per a la dissolució prevista en l’article 363.1.i) del citat text refós, així com respecte del compliment del pressupost objectiu del concurs contemplat en l’article 2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, no es computaran les pèrdues per deterioració reconegudes en els comptes anuals, derivades de l’Immobilitzat Material, les Inversions Immobiliàries i les Existències.

2. El que es disposa en l’apartat anterior únicament serà d’aplicació excepcional en els exercicis socials que i tanquin l’any 2013.»

Comments are closed.