Fundacions A CATALUNYA Auditoria de comptes

1. Els comptes anuals de la fundació s’han de sotmetre a una auditoria externa si, durant dos anys consecutius, en la data del tancament de l’exercici, concorren almenys dues de les circumstàncies següents:

a) Que el total de l’actiu sigui superior a 6 milions d’euros.

b) Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris sigui superior a 3 milions d’euros.

c) Que el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici sigui superior a cinquanta.

d) Que almenys el 40% dels ingressos provinguin de les administracions públiques per mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis.

e) Que hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració pública per un valor superior als 60.000 euros en el conjunt de l’exercici.

2. Els comptes anuals de la fundació s’han de sotmetre a una auditoria externa sempre que, mitjançant resolució motivada, el protectorat apreciï la necessitat d’obtenir una imatge més fidel i completa dels comptes. »

Comments are closed.