SOLICITE PRESUPUESTO

auditoria-subvenciones.jpg Auditoria Subvenciones SOIB

Auditoria Subvenciones SOIB (Servicio de Ocupacion de las Islas Baleares)

Introducción

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears tiene establecidas políticas activas de ocupación gestionadas por el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIC), que se desarrollan en las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la actividad ocupacional.

En la actualidad, la convocatoria de subvenciones, tiene como finalidad el fomento de las acciones que impulsen la integración de colectivos con especiales dificultades
de inserción en el mundo laboral, dando respuesta con ello a un problema de interés público, teniendo en cuenta la realidad social de estos colectivos.

El beneficiario de la subvención tiene la obligación de preparar la cuenta justificativa de la subvención obtenida y presentarla al SOIB conjuntamente con el informe
correspondiente del auditor/a, de acuerdo con las normativas vigente de aplicación en materia de subvenciones , las bases reguladoras de la subvención y las
particularidades que se establecen en la convocatoria correspondiente y, si procede, en la resolución de concesión de la subvención.

1 – Justificació i liquidació de la subvenció ( será un link a 1 pàg diferent)

El SOIB ha de verificar el nivell d’inserció efectiu que l’entitat beneficiària certifiqui.

 1. La memòria econòmica que ha de contenir una relació classificada de totes les despeses que hagi suposat executar el projecte aprovat; hi ha d’indicar el creditor i el document; l’import, la data d’emissió i la data de pagament; el percentatge i l’import d’imputació d’aquestes a la subvenció; la indicació i explicació de les desviacions esdevingudes, i, si escau, la declaració dels ingressos obtinguts, amb indicació de l’import i de la procedència. El model de la memòria econòmica es facilitarà en el web del SOIB. Les especificitats respecte de les despeses subvencionables i la manera de justificar-les es determinen en l’annex 1 d’aquesta convocatòria.
 2. Un informe de revisió del compte justificatiu que ha de fer i signar un auditor inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes depenent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que ha de garantir mitjançant un examen independent, que el beneficiari ha dut a terme l’activitat subvencionada i ha complert els requisits perquè es pugui fer el pagament.
 3. La designació, contractació i actuació de l’auditor s’ha de fer d’acord amb les normes que estableix l’annex 2 de la convocatòria.

El SOIB ha d’establir una mostra suficientment significativa per tipologies de despeses i per entitats beneficiàries sobre la qual realitzarà totes les comprovacions
que consideri oportunes amb l’objecte de verificar les conclusions dels informes dels auditors. El SOIB donarà trasllat dels resultats de les comprovacions realitzades
a les entitats beneficiàries i als auditors inclosos en la mostra.

L’aplicació d’aquesta modalitat de compte justificatiu amb informe d’auditor és obligatòria per a totes les entitats beneficiàries.

Els honoraris a percebre per l’auditor per les tasques d’elaboració i emissió d’aquest informe seran despesa subvencionable fins a un import màxim del 3 % de la subvenció concedida.

2 – Normes d’actuació dels auditors; abast i contingut (model) de l’informe d’auditoria per a la justificació econòmica

L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió dels comptes justificatius de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria s’ha de fer
d’acord amb l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, que aprova la norma d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en l’àmbit del sector públic estatal, previst en l’art. 74 del Reglament de la Llei general de subvencions, i d’acord amb les normes que s’estableixen en aquest annex a la convocatòria, el qual ha estat informat per la Intervenció General de la Comunitat Autònoma.

 1. Designació de l’auditor/a

L’auditoria l’ha de dur a terme un/a auditor/a de comptes inscrit/a com a exercent en el Registre oficial d’auditors de comptes, que depèn de l’Institut de Comptabilitat
i Auditoria de Comptes (ICAC), sotmès a les normes vigents d’auditoria de comptes en matèria d’independència i incompatibilitats, diligència professional, secret
professional, honoraris i papers de treball.

En els casos en què la persona beneficiària estigui obligada a auditar els comptes anuals per un auditor sotmès al Reial decret legislatiu 1/2011, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’auditoria de comptes, la revisió del compte justificatiu es durà a terme pel mateix auditor. En el supòsit en què el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la designació de l’auditor de comptes serà realitzada per ell mateix.

 1. Contracte a subscriure entre l’auditor/a i l’entitat beneficiària de la subvenció

L’auditor/a i l’entitat beneficiària han de subscriure un contracte l’objecte del qual serà única i exclusivament l’elaboració i emissió de l’informe d’auditoria regulat
en aquest annex, que ha de contenir com a mínim la informació següent:

 1. Obligació de la entitat beneficiària de confeccionar i facilitar a l’auditor/a tots els documents comprensius del compte justificatiu, tots els documents probatoris necessaris per aplicar els procediments i la realització de les verificacions i comprovacions previstes a aquest annex i de posar a disposició de l’auditor la totalitat dels llibres, registres i documents que li siguin sol·licitats per fer la revisió.
 2. Obligació de l’auditor/a de fer la revisió i emetre un informe d’acord amb el que estableix la present convocatòria, les bases reguladores de la subvenció o la resolució de concessió i la resta de normativa aplicable.
 3. Submissió al que disposa la normativa vigent sobre auditoria de comptes en relació amb la independència i les incompatibilitats de l’auditor/a.
 4. Deure de confidencialitat de l’auditor/a i el personal al seu càrrec d’acord amb el que estableix aquest annex.
 5. Compromís de l’entitat beneficiària d’autoritzar la comunicació entre auditors prevista en aquest annex.
 6. Planificació temporal de la revisió i termini de lliurament de l’informe.
 7. Honoraris que ha de percebre l’auditor/a, amb indicació de les hores estimades per fer el treball. Aquests honoraris són despesa subvencionable d’acord amb l’establert a l’apartat vintè d’aquesta convocatòria.

L’entitat beneficiària està obligada a facilitar al SOIB una còpia compulsada del contracte juntament amb la documentació justificativa de la subvenció.

 1. Principis que han de regir en l’actuació del l’auditor/a

L’auditor/a és responsable de la realització del seu treball de revisió d’acord amb la present convocatòria, aplicant els procediments establerts en el present annex
i en la resta de normativa aplicable, i ha d’emetre, com a resultat del treball realitzat, un informe que ha de detallar les comprovacions realitzades i es posaran de
manifest totes les circumstàncies que poguessin suposar un incompliment per part del beneficiari de la subvenció de la normativa d’aplicació o de les concretes condicions imposades per percebre la subvenció. En tot cas l’auditor/a ha de proporcionar informació suficient a l’òrgan gestor per poder concloure respecte d’això.

 1. Obligacions del beneficiari

El beneficiari de la subvenció té l’obligació de preparar el compte justificatiu i presentar-lo davant el SOIB juntament amb l’informe de l’auditor/a, d’acord amb la
legislació vigent d’aplicació en matèria de subvencions, les bases reguladores de la subvenció i les particularitats que s’estableixen en aquesta convocatòria i, si
escau, en la resolució de concessió de la subvenció.

La justificació realitzada a través de l’informe d’auditor/a no suposa, en cap cas, la exoneració de l’obligació per als beneficiaris del compliment de l’obligació de
recaptar i conservar tota la documentació comptable, factures i d’altres documents de valor probatori durant el temps establert en la lletra m) de l’apartat divuitè de
la convocatòria.

 1. Abast de l’auditoria

L’auditoria estendrà el seu contingut a la justificació econòmica del projecte subvencionat i ha de comprovar l’elegibilitat, la subvencionabilitat i la legalitat
material i formal de totes i cadascuna de les despeses incloses en el compte justificatiu, així com dels pagaments d’aquestes, efectuades en l’execució del projecte.
A aquest efecte s’ha de considerar el pressupost aprovat i vigent en el moment de la justificació, tenint en consideració les modificacions possibles que hi hagués pogut
haver.

Les revisions que realitzin els auditors no es podran fer mitjançant tècniques de mostreig.El SOIB podrà dur a terme totes les comprovacions que consideri oportunes sobre la documentació justificativa presentada amb l’objecte de verificar les conclusions dels informes dels auditors.

 1. Procediments que ha d’aplicar l’auditor/a

Per emetre l’informe, l’auditor ha de comprovar l’adequació del compte justificatiu de la subvenció presentat pel beneficiari mitjançant els procediments següents:

 1. L’auditor/a ha de determinar i analitzar la normativa reguladora de la subvenció, així com la convocatòria i la resolució de concessió,
  juntament amb tota la documentació que puguin determinar les obligacions imposades al beneficiari i a l’auditor respecte de la revisió que
  s’ha de fer.
 2. L’auditor/a ha de requerir el compte justificatiu i ha de comprovar que aquest conté, a més de tots els elements determinats en l’article 74 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, els determinats per les bases reguladores i la convocatòria. També ha de comprovar que el compte justificatiu ha estat subscrit per persona amb poder suficient.
 3. Si l’entitat ha estat auditada, l’auditor/a ha de requerir l’informe d’auditoria de comptes corresponent i ha de comunicar el seu encàrrec a l’auditor de comptes de l’entitat, al qual requerirà perquè li proporcioni, prèvia autorització de l’entitat beneficiària, qualsevol informació coneguda per aquest que pogués condicionar o limitar el treball de revisió del compte justificatiu.
 4. L’auditor/a ha de revisar el projecte aprovat i la memòria d’actuació que hi pertoqui, amb l’objectiu de detectar possibles incongruències entre la informació del projecte, la memòria i els documents que serveixin de base per fer la revisió de la justificació econòmica de la subvenció, en especial per determinar que les despeses responen de manera indubtable a la naturalesa de la activitat subvencionada i compleixen amb el requisit de necessitat establert en l’article 31 de la Llei general de subvencions.
 5. L’auditor/a ha de comprovar que la memòria econòmica conté, com a mínim, una relació classificada de totes les despeses que ha suposat
  l’execució del projecte aprovat, amb indicació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament, així com el
  percentatge i l’import d’imputació d’aquestes a la subvenció, i indicació i explicació de les desviacions esdevingudes. Si escau, declaració
  dels ingressos obtinguts, amb indicació de l’import i de la procedència. El model de memòria econòmica es facilita en el web del SOIB

S’ha de determinar, per a cada una de les despeses, que es compleixen els requisits establerts en la normativa aplicable, especialment en les bases i en aquesta convocatòria, per considerar-les com a despeses elegibles, en els termes que preveu l’article 31 de la Llei general de subvencions, en el sentit que es tracten de despeses que de manera indubtable responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, són estrictament necessàries per dur-la a terme i es fan en el termini establert en la convocatòria, tenint en compte que en cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat.

S’ha de motivar suficientment el fonament de l’exclusió de les despeses que s’hagin considerat com a no elegibles, amb indicació, si escau, de la norma, base o apartat
de la convocatòria que no compleixen.

Aquestes revisions també han d’incloure la comprovació que les despeses incloses en el compte justificatiu hagin estat efectivament pagades, de la manera que estableix
l’annex 1 de la convocatòria i la Instrucció 1/2010, de 28 de setembre, de la Secretaria General de la Conselleria de Turisme i Treball, per la qual s’aprova el manual de justificació de les despeses subvencionables cofinançades pel FSE (BOIB núm. 148, de 14 d’octubre, i correcció d’errades BOIB núm. 44, de 26 de març de 2011).

 1. En relació amb les «altres despeses», l’auditor/a ha de comprovar que la quantia no supera el límit del 25 % del cost total justificat del Així mateix, ha de comprovar que el beneficiari ha imputat les despeses al projecte subvencionat, en funció de la seva naturalesa i d’acord amb els criteris fixats en l’annex 1 de la convocatòria.
 2. L’auditor també ha de comprovar que les desviacions produïdes amb el pressupost aprovat s’ajusten als llindars estipulats en l’annex 1 de la convocatòria, d’acord amb l’explicació que n’ha de fer el beneficiari.
 3. Comprovar que el beneficiari ha deixat constància, mitjançant comptabilitat separada o un codi comptable adequat, de la percepció i l’aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, ha de dur el beneficiari d’acord amb la legislació mercantil que li sigui aplicable, respecte de la resta d’activitats que duu a terme.
 4. Comprovar que no s’ha produït la subcontractació de l’activitat subvencionada, ja que es prohibeix expressament en la convocatòria.
 5. En el cas que l’entitat contracti subministraments o serveis amb entitats vinculades s’ha de comprovar que es compleix el que disposen els
  apartats II.8 i II.9 de la Instrucció 1/2012 de la directora del SOIB relativa a la subcontractació de l’activitat subvencionada (BOIB núm. 69,
  de 15 de maig).
 6. Si escau, comprovar que s’ha realitzat el procés de licitació previst en l’apartat II.1) de la Instrucció 1/2012 de la directora del SOIB relativa a la subcontractació de l’activitat subvencionada, a l’efecte del que preveu l’article 40.3 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Subvencions, per a les despeses que superin uns imports determinats. També s’ha de comprovar que no s’ha fraccionat l’objecte de les despeses per tal d’evitar l’aplicació dels requisits establerts en aquest article.
 7. En el supòsit d’existència de romanents per subvenció no aplicada, l’auditor/a ha de comprovar la carta de pagament amb inclusió dels interessos corresponents i el seu ingrés a favor de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 8. S’ha de verificar que les despeses de publicitat imputades al projecte corresponen a actuacions de difusió del projecte i que compleixen amb el que estableix l’apartat 22è de la convocatòria. Així mateix, l’auditor/a ha de verificar que s’ha lliurat una còpia de tota la publicitat, la documentació escrita, els anuncis o la senyalització que hagi utilitzat el beneficiari, en què consti el cofinançament del SOIB i de l’FSE, d’acord amb l’apartat 22.3 de la convocatòria.
 9. Finalitzat el treball i abans de l’emissió de l’informe, l’auditor/a ha de sol·licitar a l’entitat beneficiària una carta signada per la persona que va subscriure el compte justificatiu en la qual s’ha d’indicar que s’ha informat l’auditor/a sobre totes les circumstàncies que poguessin afectar la correcta percepció, aplicació i justificació de la subvenció, a més de totes les manifestacions que siguin rellevants i suposin una evidència addicional per a l’auditor sobre els procediments realitzats.

Contingut de l’informe d’auditoria per a la justificació econòmica d’ajuts per posar en pràctica processos d’inserció per a l’ocupació de col·lectius
vulnerables

Informe destinat al Servei d’Ocupació de les Illes Balears per a la justificació econòmica dels ajuts per posar en pràctica processos d’inserció per a l’ocupació de
col·lectius vulnerables convocats mitjançant la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats i presidenta del SOIB, de 17 de desembre de 2013,
mitjançant la modalitat de compte justificatiu amb aportació d’informe de l’auditor, regulat en l’article 74 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El beneficiario de la subvención tiene la obligación de preparar la cuenta justificativa de la subvención obtenida y presentarla al SOIB conjuntamente con el informe
correspondiente del auditor/a, de acuerdo con las normativas vigente de aplicación en materia de subvenciones , las bases reguladoras de la subvención y las
particularidades que se establecen en la convocatoria correspondiente y, si procede, en la resolución de concesión de la subvención.

 1. Justificación y liquidación de la subvención SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes Balears)
 2. Normas de actuación de los auditores; Informe de auditoria para la justificación económica.
 3. Modelo del informe de Auditoria SOIB para la justificación económica de ayudas para poner en práctica procesos de inserción para la ocupación de colectivos vulnerables.
 4. Auditores SOIB

Busque su oficina de auditoria más próximo en nuestra sección de oficinas, si prefiere puede ponerse en contacto directamente con nosotros por teléfono de forma gratuita  en el 900670682 o nos escribe un email a clientesaob@etl.es

Servicios de AOB Auditores

auditoria-de-cuentas-anualess-300x162 Auditoria Subvenciones SOIB
AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

En AOB auditores confeccionamos informes de auditoría de cuentas anuales para entidades medianas, somos auditores inscritos en el ROAC, en el ICAC, auditores nacionales…

Leer más

auditoria-fundaciones-y-asociaciones-300x162 Auditoria Subvenciones SOIB
AUDITORÍA DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES

Tras cumplir los requisitos, algunas fundaciones esta obligadas en auditarse, AOB auditores dispone de un departamento con 5 auditores ROAC especializados en las auditorías…

Leer más

auditoria-de-subvenciones-300x162 Auditoria Subvenciones SOIB
INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES

Nuestros auditores tienen mas de 10 años de experiencia en la realizacion de informes de auditoría de justificación de subvenciones y/o ayudas que conceden los organismos públicos…

Leer más

ampliacion-y-reduccion-capital-300x162 Auditoria Subvenciones SOIB
AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE CAPITAL

Realizamos informes de ampliación o reducción de capital según la actual ley de sociedades de capital. Como auditores disponemos de un equipo especializado en estos informes…

Leer más

informes-periciales-economicoss-300x162 Auditoria Subvenciones SOIB
INFORMES PERICIALES ECONÓMICOS

Contamos con un equipo de peritos economistas especializados en la confección de informes periciales de carácter económico, para procedimientos de investigación financiera…

Leer más

informe-auditoria-due-diligence-300x162 Auditoria Subvenciones SOIB
INFORME AUDITORÍA DUE DILIGENCE

La Due Diligence financiera tiene como objetivo determinar y evaluar la situación económica financiera y patrimonial de la entidad objeto de revisión en un proceso de compraventa de empresas…

Leer más

Empresa de Auditoría | Realizamos todo tipo de informes de auditoría

Auditores inscritos en el ROAC con más de 15 años de experiencia

AOB Auditores es miembro de

censores-jurados Auditoria Subvenciones SOIB
icac Auditoria Subvenciones SOIB
apptcb Auditoria Subvenciones SOIB
aedaf Auditoria Subvenciones SOIB
economistas Auditoria Subvenciones SOIB
etlglobalespana Auditoria Subvenciones SOIB

"En AOB AUDITORES sólo hacemos trabajos de auditoría."

Auditores Especializados

Como auditores independientes, inscritos en el ROAC, estamos especializados en auditorías de pequeñas y medianas de empresas de diversos sectores. Somos una firma nacional con auditores en toda España con presencia significativa en Madrid y Barcelona.

Auditores con Experiencia

AOB Auditores es una firma compuesta con un equipo de auditores especializados, con más de 6 años de experiencia que nos permite realizar un proceso de selección del auditor más acorde y con más experiencia en el trabajo a realizar.

Auditores con Visión Internacional

Conscientes de la importancia de la expansión internacional, AOB Auditores dispone de un departamento internacional en colaboración con ETL Internacional, con más de 700 despachos en Europa para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

LA ACTUALIDAD DE AOB AUDITORES

AOB Auditores es una empresa dinámica, implicada en el sector, ofreciendo conferencias y seminarios sobre auditoría. Sigue nuestra actualidad

TÉRMINOS DE AUDITORÍA

Resolvemos sus dudas sobre el vocabulario usado en auditoría. Le damos respuestas profesionales a las principales cuestiones que nuestros clientes nos plantean.

CONTACTA CON AOB AUDITORES

Si necesitas un informe de auditoría o tienes alguna duda no tardes más en contactarnos.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

Estamos en las redes sociales, damos respuestas, enlaces de interés y material educativo. Síguenos!

youtube-aobauditores Auditoria Subvenciones SOIBtwitter-aobauditores Auditoria Subvenciones SOIBfacebook-aobauditores Auditoria Subvenciones SOIBlinkedin-aobauditores Auditoria Subvenciones SOIB